Czy adwokat może kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, robi sporo czynności połączonych z obsługą prawną własnych klientów. Czynnością, która z reguły kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako reprezentant w sądzie. Dzięki temu adwokat może występować w imieniu swojego klienta przed sądami wszystkich instancji czy też orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest zidentyfikowanie dowodów sprawy, to oznacza tego, co zaszło albo dzieje się faktycznie, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie wydarzeń albo zachowań, z którymi regulacje prawne łączą określone rezultaty prawne. Zgodnie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy postępowania winni składać zeznania prawdziwe, tj. udzielać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z faktycznym stanem rzeczy, bez zatajania posiadanych wiadomości. W swojej istocie instytucja obrony nie oznacza obowiązku obiektywizmu, lecz obowiązek podejmowania działań wyłącznie na korzyść́ reprezentowanej strony. Jednakże na bazie przepisów prawa jak i reguł etyki adwokackiej należy stwierdzić, iż adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego uprawnienia nie przyznaje mu jakakolwiek ustawa.

Czy jeśli Petent kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

W sytuacji, kiedy adwokat zobaczy, iż jego klient ukrywa coś w konkretnej sprawie i w związku z tym chce okłamać sąd, wolno mu odstąpić i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy cenią swoją pracę i chcą zostać w porządku wedle prawa, niejednokrotnie postanawiają wykonać taki krok. Niestety w obecnych czasach sytuacje, w których klienci próbują coś zataić bywają bardzo często. Oczywiście powinnością adwokata jest bronienie winnego, natomiast przy dochowaniu pewnych zasad. Adwokat w takiej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie kompletnego jej usunięcia.

Co może grozić adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do wolności słowa i pisma, natomiast w granicach prawa a także obiektywnej potrzeby. Jeżeli przekroczy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną i cywilną. Nauka i orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie powinien kłamać w interesie swojego klienta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, regułami etyki bądź godności zawodu bądź za pogwałcenie swoich obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za rozpowszechnianie nieprawdy to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w czynnościach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność wykonywania zawodu adwokata to niezwykle istotny aspekt, wobec tego adwokatowi nie wolno mówić nieprawdy a za pogwałcenie tej reguły może ponieść duże konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy